logo logo

آلگاستیم جلبک دریایی مایع

آلگاســتیم عصــاره جلبــک دریایــی دارای بیــش از 60 نــوع مــواد ارزشــمند معدنــی و آلــی مــی باشــند کــه مــواد معدنــی آن شــامل پتاســیم، کلســیم، منیزیــم، آهــن و گوگــرد و… مــواد آلــی آن شــامل اســید هــای آمینــه، آلجنیــک اســید، گلوســید هــا، فیتــو هورمــون هــا، ویتامیــن هــا و… مــی باشــد کــه هــر کــدام از ایــن ترکیبــات بــه طــور اختصاصــی نقــش متفاوتــی را در گیــاه ایفــا مــی کننــد.

آلگاسـتیم مـی توانـد بـه دو روش تقویـت دیـواره سـلولی و افزایـش سـنتز آنزیـم هـای دخیـل در سـنتز فیتـو آلکسـین هـا و دیگـر آنزیـم هـای بازدارنـده و کاهنـده بیمـاری مانـع از شـیوع بیمـاری هـای گیاهـی شـود.

آلگاسـتیم بـا دارا بـودن فیتـو هورمـون هـای طبیعـی اکسـین، سـایتو کنیـن و… باعـث تسـریع رشـد سـلولی و در نهایـت افزایـش رشـد گیـاه مـی شـود.

مزایا

  • بهبود جوانه زنی بذر و افزایش رشد ریشه
  • محرک رشد، جوان سازی گیاهان و تحریک ریشه زایی
  • افزایش تعداد گل ها و سایز گل و میوه
  • افزایش سایز گل، سایز میوه ، درصد قند و عمر انبارداری میوه
  • افزایش و تثبیت کلروفیل در گیاهان
  • کاهش استرس در گیاهان به علت شرایط آب و هوایی شدید
  • افزایش جذب مواد معدنی از خاک
  • حاوی 20 % عصاره جلبک دریایی به صورت فعال

 

آلگاستیم جلبک دریایی مایع
عصاره جلبک دریایی20%گوگردمحلول(S)0.03٪
آلجنیک اسید4%کلسیم محلول (CaO)0.02٪
نیتروژن کل(N)1%برمحلول(B)0.6٪
فسفر قابل استفاده ( P2O5)0.7٪مولیبدن محلول(Mo)0.0001٪
پتاسیم محلول در آب (K2O)3%آمینواسید کل2%
آهن محلول(Fe)0.4٪آمینو اسید آزاد1%
روی محلول (Zn)0.0002٪پلی ساکارید1%
منگنز محلول (Mn)0.004٪ 
ترکیبات سازنده: جلبک دریایی

 

دستور العمل مصرف
مصرف خاکیمحلول پاشی
5-10 لیتر در هکتار1-1.5 لیتردر هزار لیتر آب

بذر مال

تهیه محلول 10-5 درصد بسته به نوع محصول و آغشته کردن با بذر و غده

قلمه و ریشه

تهیه محلول 5 درصد و قراردادن قلمه و ریشه های برهنه به مدت یک شبانه روز

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!