logo logo

پرینوا سولفات آمونیوم

PERINOVA® Ammonium Sulphate 12%NH4  21%S                                           

پرینوا سولفات آمونیوم منبـع مناسـبی بـرای تامیـن فسـفر و نیتروژن مـی باشـد. ایـن ترکیـب بـرای اوایـل دوره رشـد زمانـی کـه دسترسـی فسـفر بـرای رشـد و پایـداری سیسـتم ریشـه بحرانـی اسـت توصیـه مـی شـود.

 

مزایا

  • تامین همزمان نیتروژن و فسفر
  • فاقد سدیم،کلر و سایر عناصر مضر
  • مناسب برای تهیه محلول غذایی

بسته بندی

توصیه مصرف
مصرف خاکىمحلول پاشى
15-20 کیلوگرم در هکتار1-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!