logo logo

جنتاترول اس کا

جنتاترول اس کا  GENTATROL SK 0-0-30+40S

جنتاترول اس کا حـاوی سـولفور و پتاسـیم بـا خاصیـت تغذیـه ای بـرای افزایـش مقاومـت گیـاه در برابـر بیمـاری هایـی از قبیـل انـواع سـفیدک هـا و… باشـد. جنتاتـرول اس کا موجـب دوری حشـرات بخصـوص آفـات مکنـده درمحیـط اطـراف گیـاه مـی گـردد. ایـن ترکیـب ایـده آل بـرای مبـازره تلفیقـی مـی باشـد.

جنتاتـرول اس کا قابـل اسـتفاده از طریـق سیسـتم آبیـاری و محلـول پاشـی برگـی اسـت.

مزایا

  • کاملا محلول در آب
  • تامین همزمان پتاسیم و کوگرد در دسترس گیاه
  • کاهش اثرات آفات و بیماری ها
  • افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله عطر، طعم و رنگ پذیری

 توصیه مصرف:

 سیستم آبیاری محلول پاشی
5-10  لیتردر هکتار1-3  لیتردر هزار لیتر آب

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!