logo logo

پرینوا مونو پتاسیم فسفات

PERINOVA® Mono Potassium Phosphate  52%P2O5  34% K2O                                              

 

پرینوا مونـو پتاسـیم فسـفات منبـع مناسـبی بـرای تامیـن فسـفر و پتاسـیم مـی باشـد. ایـن ترکیـب بـرای اوایـل دوره رشـد زمانـی کـه دسترسـی فسـفر بـرای رشـد و پایـداری سیسـتم ریشـه بحرانـی اسـت توصیـه مـی شـود.

 

مزایا

  • فاقد سدیم،کلر و سایر عناصر مضر
  • تحریک گلدهی و ایجاد مقاومت در برابر بیماریهای قارچی
  • پایین ترین شاخص شوری در مقایسه با سایر کودها
  • دارای حداقل ریسک سوزندگی برگی

بسته بندی

توصیه مصرف
مصرف خاکىمحلول پاشى
15-20 کیلوگرم در هکتار1-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!