logo logo

نمسیس کود مایع کلسیم بٌر

نِمِسیس کــود هــای مایــع، ترکیــب منحصــر بــه فــرد هیدرولیــز آنزیمــی و حــاوی کمپلکــس کلات برپایــه ویتامیــن هــا، پلــی ســاکارید بــه همــراه عناصــر غذایــی و ســایر ترکیبــات اســت کــه در رفــع ســریع کمبــود عناصــر در گیــاه بســیار موثــر اســت.

نِمِسیس کلسیم بٌر

  • انتقال کلسیم به نقاط مورد نیاز گیاه
  • رفع کمبود کلسیم در گیاه
  • افزایش کیفیت محصولات

محلول پاشى
3-1 لیتر در هزار لیتر آب. درصورت نیاز هر 10 تا 15 روز یک مرتبه تکرار گردد.

آبیارى تحت فشار
10-5 لیتر در هکتار . درصورت نیاز هر 15 تا 20 روز یک مرتبه تکرار گردد.

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!