logo logo

نمسیس کود مایع ‌مس

نِمِسیس کــود هــای مایــع، ترکیــب منحصــر بــه فــرد هیدرولیــز آنزیمــی و حــاوی کمپلکــس کلات برپایــه ویتامیــن هــا، پلــی ســاکارید بــه همــراه عناصــر غذایــی و ســایر ترکیبــات اســت کــه در رفــع ســریع کمبــود عناصــر در گیــاه بســیار موثــر اســت.

نِمِسیس مس

  • حفاظت از استرس اکسیداتیو
  • کاهش بیماری های قارچی
  • اصلاح سریع کمبود در محصولات به ویژه غلات

 محلول پاشى
0.5-1 لیتر در هزار لیتر آب. درصورت نیاز هر 10 تا 15روز یک مرتبه تکرار گردد.

آبیارى تحت فشار
براى توصیه مناسب لطفا با تامین کننده خود تماس بگیرید.

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!