logo logo

نمسیس کود مایع ‌آهن

نِمِسیس کــود هــای مایــع، ترکیــب منحصــر بــه فــرد هیدرولیــز آنزیمــی و حــاوی کمپلکــس کلات برپایــه ویتامیــن هــا، پلــی ســاکارید بــه همــراه عناصــر غذایــی و ســایر ترکیبــات اســت کــه در رفــع ســریع کمبــود عناصــر در گیــاه بســیار موثــر اســت.

نِمِسیس آهن

  • پیشگیری و اصلاح زردی برگ ها
  • کاهش استرس ناشی از کمبود آهن
  • جذب سریع و پاسخ توسط گیاه

محلول پاشى
3-1 لیتر در هزار لیتر آب. درصورت نیاز هر 10 تا 15 روز یک مرتبه تکرار گردد.

آبیارى تحت فشار
10-5 لیتر در هکتار . درصورت نیاز هر 15 تا 20 روز یک مرتبه تکرار گردد.

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!