logo logo

نمسیس کود مایع پتاسیم

نِمِسیس کــود هــای مایــع، ترکیــب منحصــر بــه فــرد هیدرولیــز آنزیمــی و حــاوی کمپلکــس کلات برپایــه ویتامیــن هــا، پلــی ســاکارید بــه همــراه عناصــر غذایــی و ســایر ترکیبــات اســت کــه در رفــع ســریع کمبــود عناصــر در گیــاه بســیار موثــر اســت.

نِمِسیس پتاسیم

  • بهبود رنگ میوه
  • افزایش محتوای قند
  • رسیدگی زودتر و بزرگ شدن میوه

محلول پاشى

3-1 لیتر در هزار لیتر آب. درصورت نیاز هر 10تا 15روز یک مرتبه تکرار گردد.

آبیارى تحت فشار

10-5 لیتر در هکتار . درصورت نیاز هر 15 تا 20 روز یک مرتبه تکرار گردد.

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!