logo logo

نمسیس کود مایع منیزیم

نِمِسیس کــود هــای مایــع، ترکیــب منحصــر بــه فــرد هیدرولیــز آنزیمــی و حــاوی کمپلکــس کلات برپایــه ویتامیــن هــا، پلــی ســاکارید بــه همــراه عناصــر غذایــی و ســایر ترکیبــات اســت کــه در رفــع ســریع کمبــود عناصــر در گیــاه بســیار موثــر اســت.

نِمِسیس منیزیم

  • پیشگیری و تعدیل کمبود منیزیم
  • افزایش تولید کلروفیل و تحریک فتوسنتز گیاه
  • افزایش متابولیسم کربن، نیتروژن، فسفر

محلول پاشى
3-1 لیتر در هزار لیتر آب. درصورت نیاز هر 10 تا 15 روز یک مرتبه تکرار گردد.

آبیارى تحت فشار
10-5 لیتر در هکتار . درصورت نیاز هر 15 تا 20 روز یک مرتبه تکرار گردد.

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!