logo logo

پرینوا منگنز 13% کلات شده با EDTA

پرینوا منگنز 13% کلات شده با  EDTA در تشکیل سبزینه گیاه، فتوسنتز، سنتز آمینواسید، متابولیسم ازت و تحریک فرآیند های آنزیمی دخالت دارد.

مزایا

  • پرینوا منگنز کلات شده با قابلیت جذب بالا
  • قابلیت مصرف به صورت محلول پاشی برگی و مصرف خاکی

توصیه مصرف:

محلول پاشی
گیاهان زراعیگیاهان باغی
1-2 کیلوگرم در هکتار1کیلوگرم در هزار

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!